Toto je Flex G3

Komplexný online ekonomický informačný systém kategórie ERP.

Predstavuje ideálne riešenie pre predajné siete a distribučné spoločnosti. Systém FlexG3 sa kupuje, preto je vhodným riešením prevažne pre korporátnych zákazníkov s vlastnou IT infraštruktúrou a personálnym zabezpečením.

Benefity

Webová aplikácia

Systém je vyvinutý ako webová aplikácia (tenký klient), vďaka čomu poskytuje vždy aktuálne dáta online bez potreby inštalácie na strane klienta. Pre spustenie aplikácie postačuje webový prehliadač (Firefox, Opera, Internet Explorer*).

Komplexnosť

Pokrýva všetky základné činnosti súvisiace s vedením obchodnej a ekonomickej agendy organizácie. FlexG3 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.

Modulárnosť

Systém pozostáva z viacerých nezávislých programových celkov – modulov, ktoré môžu byť nasadzované aj jednotlivo na základe aktuálnych potrieb zákazníka. Použitý dátový model a flexibilné jadro umožňujú v prípade potreby modifikovať jednotlivé moduly resp. doplniť systém o úplne nové moduly.

Flexibilita

Silná parametrizácia a nastavenia predstavujú optimálne prostriedky ako pomerne jednoducho prispôsobiť systém konkrétnym požiadavkám zákazníka. Nakoľko FlexG3 je originálnym produktom vyvinutým firmou Flex-IS, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie na mieru.

Stabilita

Použitie moderných technológií a vývojových nástrojov v spojení s dôsledným testovaním a nasadením na overených technických a systémových prostriedkoch sú zárukou bezpečnej prevádzky s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Vertikálna škálovateľnosť

Vhodné riešenie pre každého zákazníka bez ohľadu na počet používateľov, skladov/predajní alebo požadovanú výkonnosť.

Okruhy a moduly

FlexG3 je komplexný ekonomický informačný systém pokrývajúci všetky aktivity obchodnej organizácie súvisiace s evidenciou skladu, predajom, podporou predaja a vedením následných ekonomických agend.

V základnej konfigurácii je FlexG3 členený na nasledovné okruhy :

Logistika

Sklady, obchodní partneri (dodávatelia), nákup, objednávkový systém (dodávateľský, vnútorný), sledovanie stavu zásob …

Predaj

Obchodní partneri (odberatelia), odbyt, objednávkový systém (odberateľský), ambulantný predaj, komisionálny predaj, zákazkový systém, dobierkový systém, vyhodnocovanie predaja …

Finančné vzťahy

Fakturácia, evidencia a likvidácia došlých faktúr, styk s bankou (príkazy na úhradu, výpisy), pokladňa (finančná, registračná), saldokonto dodávateľov a odberateľov, finančné analýzy, plánovanie zdrojov, finančné prognózy …

Obchodné vzťahy (CRM)

Evidencia zmlúv (dodávateľských, odberateľských), recepcia, evidencia udalostí, evidencia a spracovanie pošty (došlej, vyšlej) …

Nadstavby

Internetové riešenia (WMS, e-shop), mobilné riešenia …

Zákazkové moduly

Riadenie servisu, sledovanie zmien, evidencia a vyhodnocovanie činnosti reprezentantov …

Finančné účtovníctvo

Možnosť exportov do rôznych účtovných systémov podľa potreby …

Aplikačná architektúra

FlexG3 je trojvrstvová (trojúrovňová) aplikácia reprezentovaná troma základnými zložkami :

01

Klient

Bežné PC s nainštalovaným webovým prehliadačom a podporou JavaScriptov. Klient zabezpečuje len zobrazenie a vstup údajov. Obsahuje len minimálnu časť logiky – validáciu typov vstupných údajov.

02

Aplikačný server

Spravidla samostatný počítač zabezpečujúci kompletnú prezentačnú logiku a časť aplikačnej logiky. Tvorený je súborom skriptov v jazyku PHP a knižnicami JavaServer Remote Scripting (JSRS). Aplikačný server predstavuje jediný spôsob pripojenia na databázový systém.

03

Databázový server

Obsahuje dva najdôležitejšie komponenty celého riešenia:

    • dátové objekty v relačnej databáze
    • uložené procedúry – špeciálne funkcie v jazyku PL/SQL zabezpečujúce manipuláciu z dátovými objektami

Napriek použitiu trojvrstvovej architektúry s tenkým webovým klientom FlexG3 umožňuje použitie elektronickej registračnej pokladnice prostredníctvom fiškálneho modulu.

bt_bb_section_top_section_coverage_image