Okruhy a moduly

Pri vývoji jednotlivých okruhov a modulov systému FlexG3 boli v plnej miere zúročené skúsenosti firmy Flex-IS v oblasti implementácie zákazkových ekonomických informačných systémov.

FlexG3 obsahuje všetky funkcie ktoré sa na základe požiadaviek zákazníkov a skúseností z praktickej prevádzky ukázali byť dôležitými a užitočnými pre ten ktorý modul.
Modulárna koncepcia systému je účinným nástrojom na úsporu vstupných investícií. Zákazník kupuje len tie moduly (funkčnosť), ktoré aktuálne potrebuje a systém rozširuje podľa konkrétnych požidaviek.
Keďže FlexG3 je originálnym produktom vyvinutým firmou Flex-IS, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší zákazkový modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie.

V základnej konfigurácii je FlexG3 členený na nasledovné okruhy :
  • Logistika – sklady, obchodní partneri (dodávatelia), nákup, objednávkový systém (dodávateľský, vnútorný), sledovanie stavu zásob ...
  • Predaj – obchodní partneri (odberatelia), odbyt, objednávkový systém (odberateľský), ambulantný predaj, komisionálny predaj, zákazkový systém, dobierkový systém, vyhodnocovanie predaja ...
  • Finančné vzťahy – fakturácia, evidencia a likvidácia došlých faktúr, styk s bankou (príkazy na úhradu, výpisy), pokladňa (finančná, registračná), saldokonto dodávateľov a odberateľov, finančné analýzy, plánovanie zdrojov, finančné prognózy ...
  • Obchodné vzťahy (CRM) – evidencia zmlúv (dodávateľských, odberateľských), recepcia, evidencia udalostí, evidencia a spracovanie pošty (došlej, vyšlej) ...
  • Nadstavby – internetové riešenia (WMS, e-shop), mobilné riešenia (LAN, WAN) ...
  • Zákazkové moduly – riadenie servisu, sledovanie zmien, evidencia a vyhodnocovanie činnosti reprezntantov ...
  • Finančné účtovníctvo – možnosť exportov do rôznych účtovných systémov podľa potreby
FlexG3 je komplexný ekonomický informačný systém pokrývajúci v plnom rozsahu všetky aktivity a činnosti obchodnej organizácie súvisiace s predajom, podporou predaja a vedením následných ekonomických agend.

Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...