Použité technológie

FlexG3 bol vyvinutý s využitím najprogresívnejších dostupných prostriedkov a technológií zabezpečujúcich vysokú efektívnosť vývoja a stabilitu produktu. Riešenie je implementované v skriptovacom jazyku PHP s použitím technológie AJAX. Na strane servera je FlexG3 navrhnutý a vyvinutý pre nasadenie s databázovým serverom Oracle.

01

Operačný systém (OS)

Preferovaný serverový operačný systém je GNU/Linux. Flex-IS má praktické skúsenosti s implementáciami na nasledovných OS:

  • Ubuntu Linux
  • RedHat Enterprise Linux
  • Oracle Linux
  • Oracle Solaris

Aplikačný server je vhodné prevádzkovať na niektorej z kontajnerizačných technológií – Flex-IS má skúsenosti s prevádzkou Docker.
Takisto je možné, napr. pri riešeniach s vysokou záťažou, implementovať aplikačnú časť do Kubernetes klastra.

02

HTTP server (Webserver)

Štandardne sa používa pre implementácie riešenie na báze FlexG3 webový server Apache. Principiálne je ale možné použiť ľubovoľný iný webový server s podporou PHP.

Flex-IS má praktické skúsenosti s implementáciami na nasledovných webových serveroch :

  • Apache
  • Nginx (ako reverzný proxy server)

03

Skriptovací jazyk (Engine)

Systém FlexG3 je vytvorený v server-side skriptovacom jazyku PHP, pričom kód môže byť voliteľne kompilovaný z dôvodu zabezpečenia a zvýšenia rýchlosti vykonávania interpreterom. Použitie iných typov skriptovacích jazykov je možné, ale je podmienené inštaláciou knižníc potrebných pre interpretáciu konkrétneho skriptovacieho jazyka.

Pre vykonávanie databázových operácií bez nutnosti odoslania formulára (refresh stránky) je používaná technológia JavaScript Remote Scripting (JSRS). Je to client-side JavaScript knižnica používajúca prvky Dynamického HTML (DHTML) pre skryté volanie serverovských skriptov.

04

Databázový systém (Database)

Primárnym databázovým systémom používaným jadrom FlexG3 (Core) je podľa výkonovej verzie buď Personal Oracle (verzie Basic) alebo Oracle Standard Edition (verzia Lite a WorkGroup) alebo Oracle Enterprise Edition (verzia Enterprise Edition) pripájaný prostredníctvom natívnych ovládačov. Ako zdroj dát môžu byť samozrejme použité ľubovoľné systémy konektovateľné z PHP prostredníctvom natívnych ovládačov (MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Sybase …) alebo cez univerzálne dátové rozhranie ODBC.

05

Štandardná konfigurácia

Štandardná konfigurácia používaná pri implementáciách riešení na báze systému FlexG3 je nasledovná :

Server (HW): Intel X86 CPU server

Operačný systém: GNU/Linux

Kontajnerizačná technológia: Docker

Webový server s PHP: Apache

Reverzné proxy: Apache/Nginx

Skriptovací jazyk: AJAX, JSRS

Databázový systém: Oracle

Spravidla bývajú použité samostatné technické prostriedky (počítačové servery) pre webový (aplikačný) a databázový server. Webový server je samozrejme publikovaný na verejnom internete a k databázovému serveru umiestnenému za firewallom pristupuje len cez vyhradené porty.

FlexG3 je vďaka zvoleným technológiám a prostriedkom použitým pri jeho vývoji, nasadzovaní a prevádzke moderne koncipovaným informačným systémom, ktorý stabilitou a spoľahlivosťou vyhovuje aj najnáročnejším nasadeniam.

bt_bb_section_top_section_coverage_image