Vlastnosti Flex2001

 

Vlastnosti

Flex2001 je predstaviteľom druhej generácie produktov firmy Flex-IS. Je to komplexný informačný systém navrhnutý a vyvinutý na základe mnohoročných skúseností spoločnosti Flex-IS s analýzami, vývojom, prevádzkou a údržbou ekonomických aplikácií.

Flex2001 je na strane klienta určený pre grafické prostredie Windows s ohľadom na maximálnu mieru užívateľského komfortu a jednoduchosť ovládania.

Flex2001 obsahuje účinné nástroje určené pre podporu marketingu a predaja, podporu rozhodovania, finančné analýzy a uplatnenie moderných logistických metód.

Pri vývoji jednotlivých modulov systému Flex2001 boli v plnej miere zúročené praktické skúsenosti firmy Flex-IS v oblasti implementácie ekonomických informačných systémov.

Flex2001 je schopný vďaka mohutnému aparátu parametrizácie a nastavení modifikovať svoju vlastnú funkčnosť a to na základe konkrétnych potrieb a požiadaviek konkrétneho zákazníka – spravidla v závislosti na predmete jeho podnikania (brandžové riešenia).

Verzie

Flex2001 existuje v štyroch rôznych výkonových verziách v závislosti na požadovanej dostupnosti údajov, objeme spracovávaných dát a počte konkurenčných užívateľov. Pri naplnení kapacít existujúcej verzie je možné systém bez problémov transferovať na vyššiu verziu – pri zachovaní funkčnosti a existujúcich dát. Táto vlastnosť predstavuje jeden so základných prostriedkov na ochranu už vynaložených investícií.

  • Flex2001 Basic – základná verzia vhodná pre malé organizácie s počtom do 5 užívateľov. Štandartným technickým riešením je jednoprocesorový server s operačným systémom Windows NT a databázou Interbase.
  • Flex2001 Lite – je vhodný pre malé organizácie s počtom 5–10 užívateľov. Štandartným technickým riešením je jednoprocesorový server s operačným systémom Windows NT a niektorou z menších databáz.
  • Flex2001 Workgroup (WKG) – riešenie určené pre stredne veľké prevádzky s vysokým dôrazom na dostupnosť údajov v reálnom čase (Critical Business). Odporúčaným technickým riešením je výkonný server s operačným systémom Windows NT a databázou Oracle.
  • Flex2001 Enterprise Edition (EE) – najvýkonnejší variant nevyhnutný všade tam kde je požadovaná nepretržitá prevádzka a okamžitý prístup k údajom (7x24). Flex2001 EE je navrhnutý a odladený špeciálne pre databázový server Oracle. Podporuje použitie viacprocesorových serverov a paralelné spracovanie údajov. Umožňuje nasadenie v heterogénnych prostrediach – servre aj operačné systémy.

Technológie

Flex2001 je postavený na báze architektúry klient/server. Klientský počítač poskytuje užívateľovi výhody pohodlného grafického rozhrania a aplikačnú logiku včítane nevyhnutných lokálnych výpočtov. Na opačnej strane sa nachádza server – výkonný počítač s nainštalovaným špeciálnym programovým vybavením určeným na správu dát a manipuláciu s nimi – databázovým serverom. Architektúra klient/server znižuje požiadavky na výpočtový výkon klienta a redukuje záťaž v sieti nakoľko klient len zadáva dotazy serveru ktorý vykoná výpočet a klientovi vráti hotový výsledok.

Flex2001 podporuje v prípade požiadavky vzdialený prístup užívateľov (jednotlivcov alebo aj celých skupín – lokálnych sietí) doplnením konfigurácie o prístupové servery realizujúce potrebnú funkčnosť.

Pri vývoji všetkých klientských modulov systému Flex2001 bolo použité jedno z najprogresívnejších vývojových prostredí Delphi Client Server Suite, obsahujúce kompletnú sadu nástrojov pre vývoj aplikácií pre architektúru klient/server. Zásadné zvýšenie produktivity práce je dosiahnuté aj použitím moderných technológií programovania ako napríklad Object Oriented Programming, Visual Programming a podporou tímovej práce.

Produktová línia Flex2001 už nie je v súčasnosti spoločnosťou Flex-IS distribuovaná a podporovaná.