Technológie FlexG3

 

FlexG3 bol vyvinutý s využitím najprogresívnejších dostupných prostriedkov a technológií zabezpečujúcich vysokú efektívnosť vývoja a stabilitu výsledného produktu.
FlexG3 je postavený na báze trojúrovňovej architektúry klient / aplikačná vrstva / databázový server. Klientský počítač poskytuje užívateľovi výhody pohodlného grafického rozhrania a aplikačnú logiku včítane nevyhnutných lokálnych výpočtov. Na opačnej strane sa nachádza aplikačný server - výkonný počítač s programovým vybavením určeným na správu dát a manipuláciu s nimi - prostredníctvom tretej vrstvy databázového serveru.
Trojúrovňová architektúra znižuje požiadavky na výpočtový výkon klienta a redukuje záťaž v sieti nakoľko klient len zadáva dotazy serveru ktorý vykoná výpočet a klientovi vráti hotový výsledok.
FlexG3 je koncipovaný tak, že v náročných nasadeniach v prostrediach s nepretržitou prevádzkou a s vysokým dôrazom na prístup k údajom v reálnom čase (FlexG3 EE) je možné použiť aj trojúrovňovú architektúru s dedikovaným aplikačným serverom.
FlexG3 z definície podporuje v prípade požiadavky vzdialený prístup užívateľov (jednotlivcov alebo aj celých skupín - lokálnych sietí) bez potreby použitia ďalších špeciálnych nástrojov a prostriedkov (Windows Terminal Service, Citrix Metaframe, Norton PC Anywhere a pod.). K prístupu na FlexG3 stačí pripojenie na internet a zariadenie s vhodným internetovým prehliadačom. Podrobnosti o spôsoboch prístupu a klientských zariadeniach nájdete tu ...
Operačný systém (OS)
Operačným systémom môže byť ľubovoľná platforma podporujúca HTTP server Apache. Flex-IS má praktické skúsenosti s implementáciami na nasledovných OS :
  • Windows 2000 / XP
  • RedHat Linux
  • Solaris
HTTP server (Webserver)
Ak vyplýva z predchádzajúcej časti štandardne sa používa pre implementácie riešení na báze FlexG3 webový server Apache. Principiálne je ale možné použiť ľubovoľný iný webový server s podporou PHP. Flex-IS má praktické skúsenosti s implementáciami na nasledovných webových serveroch :
  • Apache
  • IBM HTTP Server (based on Apache)
  • Internet Information Server (IIS)
Skriptovací jazyk (Engine)
Systém FlexG3 je vytvorený v server-side skriptovacom jazyku PHP, pričom kód môže byť voliteľne kompilovaný z dôvodu zabezpečenia a zvýšenia rýchlosti vykonávania interpreterom. Použitie iných typov skriptovacích jazykov je možné, ale je podmienené inštaláciou knižníc potrebných pre interpretáciu konkrétneho skriptovacieho jazyka.
Pre vykonávanie databázových operácií bez nutnosti odoslania formulára (refresh stránky) je používaná technológia JavaScript Remote Scripting (JSRS). Je to client-side JavaScript knižnica používajúca prvky Dynamického HTML (DHTML) pre skryté volanie serverovských skriptov.
Databázový systém (Database)
Primárnym databázovým systémom používaným jadrom FlexG3 (Core) je podľa výkonovej verzie buď Personal Oracle (verzie Basic) alebo Oracle Standard Edition (verzia Lite a WorkGroup) alebo Oracle Enterprise Edition (verzia Enterprise Edition) pripájaný prostredníctvom natívnych ovládačov. Ako zdroj dát môžu byť samozrejme použité ľubovoľné systémy konektovateľné z PHP prostredníctvom natívnych ovládačov (MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Sybase ...) alebo cez univerzálne dátové rozhranie ODBC.
Štandardná konfigurácia
Štandardná konfigurácia používaná pri implementáciách riešení na báze systému FlexG3 je nasledovná :
Sever (HW) Intel X86 CPU server
Operačný systém Windows 2000 / XP alebo RedHat Linux
Webový server Apache
Skriptovací jazyk

AJAX

JSRS

Databázový systém Oracle
Spravidla bývajú použité samostatné technické prostriedky (počítačové servre) pre webový (aplikačný) a databázový server. Webový server je samozrejme publikovaný na verejnom internete a k databázovému serveru umiestnenému za firewallom pristupuje len cez vyhradené porty.

FlexG3 je vďaka zvoleným technológiám a prostriedkom použitým pri jeho vývoji, nasadzovaní a prevádzke moderne koncipovaným informačným systémom, ktorý stabilitou a spoľahlivosťou vyhovuje aj najnáročnejším nasadeniam.

Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...