Mobilné riešenia

FlexG3m je súbor nástrojov a prostriedkov rozširujúcich funkčnosť systémov FlexG3 a Flex2001 o možnosť realizácie vybraných typov činností a operácií pomocou prenosných zariadení.

Prenosné zariadenia môžu byť použité off-line (zber údajov a ich následné spracovanie v centrálnom systéme FlexG3 alebo Flex2001) alebo pre on-line realizáciu činností priamo v teréne (rozvoz tovaru, ambulantný predaj) - s pripojením k centrálnemu systému FlexG3 v reálnom čase prostredníctvom siete internet.

 

FlexG3m ako prostriedok pre zber údajov

Toto off-line riešenie je postavené na báze prenosných terminálov pre zber čiarových kódov (Casio, Canmax). Prenosný terminál umožňuje zosnímať alebo cez klávesnicu zadávať údaje priamo v sklade a následne ich prostredníctvom optického rozhrania preniesť do aplikácie (FlexG3, Flex2001). Údaje môžu mať variabilnú štruktúru - tovar bez sériového čísla, tovar zo sériovým číslom, balenia a pod. Prenosné terminály sú efektívne použiteľné pri :

 • výdaji väčších objemov tovaru
 • kontrole príjmov
 • inventúrach zásob a majetku
 • inventarizácia technologických zariadení v teréne

Aplikáciu v prenosnom terminály je možné upraviť podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka.

 

FlexG3m ako prostriedok pre on-line predaj v teréne

Tento on-line variant využíva Smartphone / tablety s prístupom na internet  k realizácii predaja priamo u zákazníka. U zákazníka je predajca schopný vykonávať nasledovné činnosti :

 • predaj v hotovosti alebo na faktúru (na mieste sa vytlačí len dodací list a faktúra sa zašle dodatočne)
 • príjem objednávok
 • príjem platieb za neuhradené pohľadávky

Prenosné počítače sú vhodné pre :

 • rozvoz tovaru
 • ambulantný predaj
 • zber objednávok
 • zber iných údajov v teréne