Základné moduly

Kontakty / partnerské osoby

Nadstavba modulu Obchodní partneri. Umožňuje obchodnému partnerovi priradiť množinu osôb s podrobnými informáciami a údajmi o každej. Informácie o osobách môžu byť rozširované aj o položky neobchodného (neformálneho) charakteru.

Spracovanie dokumentácie

Modul určený pre generovanie, evidenciu a spracovanie dokumentov vznikajúcich v procese aktivít organizácie. Základom spracovania je číselník typov dokumentov. V rámci číselníka sa definujú základné vlastnosti dokumentu :

  • názov typu (ponuka, objednávka, žiadosť, zmluva ...)
  • prefix typu - používa pri generovaní kódu dokumentu
  • aplikácia použitá pre spracovanie daného typu dokumentu (Word, Excel, Power Point ...)
  • šablóna dokumentu - použitá pri vytvorení nového dokumentu.

Pri založení nového dokumentu sa podľa číselníka nastavia príslušné hodnoty a doplnia sa ďalšie (partner, názov a stručný popis dokumentu ...). Dokumenty sú štandartne ukladané do zdieľaných adresárov na serveri, ale užívateľ môže určiť vlastný priestor pre uloženie (aj na lokálnom disku). Modul podporuje automatické vytváranie a správu verzií.

Udalosti

Modul určený pre generovanie, evidenciu a spracovanie udalostí vznikajúcich v procese aktivít organizácie. Základom spracovania je číselník typov dokumentov (predvádzanie, jednanie, návšteva, kontrola ...). Udalosť je väčšinou reakciou na inú udalosť a iniciuje iné udalosti. Udalosť je spravidla viazaná na konkrétneho partnera, alebo projekt a tak umožňuje vytvárať komplexný pohľad na históriu vzťahu s partnerom. Modul je základom pre mnohé iné štandartné moduly (viď nižšie), alebo zákazkové moduly (riadenie projektov, servisné výkazy, pracovné výkazy ...).

Recepcia

Tento modul zabezpečuje primárny vstup a triedenie informácií prichádzajúcich do organizácie. Vychádza z funkčnosti modulu Udalosti - spracováva špecifický typ udalostí na vstupe. Každá informácia je pridelená na spracovanie konkrétnemu pracovníkovi, alebo skupine pracovníkov. Systém umožňuje sledovať kolobeh informácie v rámci organizácia a stav jej riešenia.

Pošta

Došlá pošta

Spracovanie prichádzajúcej pošty je nadstavbou modulu Recepcia. Každá pošta je rovnako ako informácia pridelená na spracovanie. Okrem štandartných údajov je u došlej pošty možné určiť napr. miesto archivácie originálu alebo kópie listiny, miesto uloženia digitálnej podoby dokumentu.

Vyšlá pošta

Vyšlá pošta je rovnako ako Došlá pošta nadstavbou modulu Recepcia. Je napojená na moduly generujúce doklady určené pre zasielanie partnerom (ponuky, objednávky, fakturácia, vymáhanie ...). Zo zdrojových modulov sa potom jednoducho vytvára záznam v knihe vyšlej pošty a prenášajú sa identifikačné údaje (partner, vec, typ dokumentu, variabilný symbol ...).