Princíp rozhraní

Princíp a techológia rozhraní Flex2SAP medzi SAP R/3 a FlexG3 sú navrhnuté tak aby splňovali nasledovné požiadavky :

  • on-line prenos vybraných typov údajov (event based, user exit)
  • prenos údajov bez potreby čakať na reakciu druhej aplikácie
  • vzájomná nezávislosť aplikácií (údržba, výpadok)
  • kontrola nad rozhraniami (logy prenosov, error logy)
  • možnosť opravy vybraných dát na úrovni rozhraní

Použitá je technológia tzv. asynchrónneho on-line, kedy aplikácia ktorá vykonala zmenu zapíše informácie o nej do vlastnej komunikačnej tabuľky. Z nej je v prípade funkčného prepojenia medzi databázami (prostredníctvom DB linku alebo middleware) prenesná do komunikačnej tabuľky cieľového systému.

Na strane SAP R/3 sú rozhrania realizované na úrovni aplikácie v jazyku ABAP. Import údajov je vykonávaný ako zápis prostrédníctvom BAPI. Export je aktivovaný "User Exit-om" a vykonáva priamy zápsi do komunikačnej tabuľky.

Na strane FlexG3 sú rozhrania realizované na úrovni databázy. Import sa vykonáva DB Jobom skenujúcim zmeny v komunikačnej tabuľke SAP R/3 a export zápisom do komunikačnej tabuľky vyvolanje udalosťou (OnChange, OnInsert, OnDelete ...) )