Okruhy a moduly

Pri vývoji jednotlivých okruhov a modulov systému FlexG3 boli v plnej miere zúročené skúsenosti firmy Flex-IS v oblasti implementácie zákazkových ekonomických informačných systémov.

FlexG3 obsahuje všetky funkcie ktoré sa na základe požiadaviek zákazníkov a skúseností z praktickej prevádzky ukázali byť dôležitými a užitočnými pre ten ktorý modul.
Modulárna koncepcia systému je účinným nástrojom na úsporu vstupných investícií. Zákazník kupuje len tie moduly (funkčnosť), ktoré aktuálne potrebuje a systém rozširuje podľa konkrétnych požidaviek.
Keďže FlexG3 je originálnym produktom vyvinutým firmou Flex-IS, je ho možné v prípade požiadavky zákazníka doplniť o ľubovoľný ďalší zákazkový modul resp. funkčnosť tak, aby bolo poskytnuté naozaj komplexné riešenie.

V základnej konfigurácii je FlexG3 členený na nasledovné okruhy :
  • Logistika – sklady, obchodní partneri (dodávatelia), nákup, objednávkový systém (dodávateľský, vnútorný), sledovanie stavu zásob ...
  • Predaj – obchodní partneri (odberatelia), odbyt, objednávkový systém (odberateľský), ambulantný predaj, komisionálny predaj, zákazkový systém, dobierkový systém, vyhodnocovanie predaja ...
  • Finančné vzťahy – fakturácia, evidencia a likvidácia došlých faktúr, styk s bankou (príkazy na úhradu, výpisy), pokladňa (finančná, registračná), saldokonto dodávateľov a odberateľov, finančné analýzy, plánovanie zdrojov, finančné prognózy ...
  • Obchodné vzťahy (CRM) – evidencia zmlúv (dodávateľských, odberateľských), recepcia, evidencia udalostí, evidencia a spracovanie pošty (došlej, vyšlej) ...
  • Nadstavby – internetové riešenia (WMS, iShop), mobilné riešenia (LAN, WAN) ...
  • Zákazkové moduly – riadenie servisu, sledovanie zmien, evidencia a vyhodnocovanie činnosti reprezntantov ...
  • Finančné účtovníctvo (klient / server riešenie na báze Flex2001 napojené na okruhy Logistika, Predaj a Finančné vzťahy) – definovateľná účtovná osnova, účtovanie nákladových stredísk, definovateľné predkontácie, účtovný denník, zberné doklady, analýza saldo (automatické resp. manuálne párovanie položiek), výsledovka, súvaha, obratová predvaha, hlavná účtovná kniha, denník dokladov ...
FlexG3 je komplexný ekonomický informačný systém pokrývajúci v plnom rozsahu všetky aktivity a činnosti obchodnej organizácie súvisiace s predajom, podporou predaja a vedením následných ekonomických agend.

Ak Vás riešenie FlexG3 zaujalo a máte záujem o viac informácií, môžete požiadať o jeho predvedenie pri osobnej prezentácii, alebo zriadenie prístupu do ON-LINE demonštračného systému. Stačí vyplniť jednoduchý formulár ...